MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

Projecten

Talis 2018

Teaching and Learning International Survey (TALIS) is een onderzoeksprogramma van de OESO, waarin een online survey onder leraren en hun schoolleiders de kern vormt. Hun mening over hun werk, werkomgeving en de wijze waarop zij zich blijven ontwikkelen staan daarbij centraal.

Lees verder

WERKcongres 2017, BZK

Op donderdag 2 november 2017 organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het eerste WERKcongres: over werken in en aan overheidsorganisaties.

Lees verder

Monitor en evaluatie maatregelen versterking leraren beroepsonderwijs

Het ministerie van OCW heeft maatregelen genomen om de kwaliteit van leraren in het beroepsonderwijs te versterken. Ecorys en MOOZ hebben de monitor en evaluatie hiervan uitgevoerd. 

Lees verder

Onderwijsatlas po

Het Arbeidsmarktplatform PO (APPO) is het expertisecentrum op het gebied van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, van en voor werknemers en werkgevers. MOOZ maakt samen met het CAOP periodiek de Onderwijsatlas po.

Lees verder

Aansluiting tussen vraag van vo-scholen en het aanbod aan masteropleidingen

In het kader van de masterambitie in het Sectorakkoord vo hebben Ecorys en MOOZ onderzoek gedaan onder afnemers en aanbieders van masteropleidingen voor leraren vo. 

Lees verder

Scenariomodel leerlingprognoses po en vo

In opdracht van het CAOP hebben MOOZ en QDelft twee scenariomodellen ontwikkeld voor het makenvan leerlingprognoses in het po en vo.

Lees verder

Effectieve professionalisering leraren po

MOOZ heeft onderzoek gedaan naar de deelname aan en effectiviteit van professionaliseringsactiviteiten onder leraren primair onderwijs. 

Lees verder