MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

Projecten

Evaluatie SOOL

De subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar (SOOL) bestaat sinds 2019 en heeft tot doel het lerarentekort in het primair onderwijs te verlichten door onderwijsassistenten (en later ook leraarondersteuners) te scholen tot bevoegde leraren. In oktober 2022 liep de huidige regeling af. In opdracht van het ministerie van OCW heeft MOOZ de evaluatie van de subsidieregeling SOOL uitgevoerd.

Lees verder

De waarde(ring) van onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het voortgezet onderwijs

De omvang van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het voortgezet onderwijs neemt de afgelopen jaren toe. In opdracht van OCW hebben we onderzoek gedaan naar deze groep professionals. Het onderzoek richtte zich specifiek op de groep OOP met een directe impact op het primaire onderwijs- en leerproces van leerlingen.

Lees verder

Evaluatie Wet veiligheid op school

Sinds augustus 2015 is de wet Veiligheid op school in werking getreden waarin de zorgplicht van de school centraal staat. In opdracht van het ministerie van OCW hebben MOOZ en Ecorys een evaluatie uitgevoerd van deze wet. Daarnaast is in het onderzoek nagegaan in hoeverre de borging van de sociale veiligheid van onderwijspersoneel geregeld is en of jaarlijkse monitoring van de veiligheid van het personeel opgenomen moet worden in de Wet.

Lees verder

Vitaal naar pensioen

Op verzoek van het ministerie van OCW hebben MOOZ, CAOP en Centerdata een onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsmarktpositie van de oudere leraar. Daarnaast biedt het onderzoek inzicht in effectieve instrumenten voor een duurzaam ouderenbeleid.

Lees verder

Begeleiding startende schoolleiders VO

In het geactualiseerde sectorakkoord VO wordt expliciet aandacht gevraagd voor de inwerkfase van schoolleiders in het voortgezet onderwijs. De begeleiding van startende schoolleiders staat de laatste jaren mede daardoor hoog op de agenda. In opdracht van het ministerie van OCW, hebben MOOZ en Ecorys onderzoek gedaan naar de actuele stand van zaken rondom deze begeleiding.

Lees verder

In-, door- en uitstroom schoolleiders in het po

In dit onderzoek, in opdracht van het ministerie van OCW, zijn door MOOZ en Ecorys de drijfveren van schoolleiders in het primair onderwijs in kaart gebracht. Wat waren hun motieven om schoolleider te worden en in hoeverre willen zij dat ook blijven? Het primaire doel is hierbij om inzicht te krijgen in de succesfactoren voor het behoud van schoolleiders en zij-instromers. Of, anders gezegd, wat zijn motieven om schoolleider te worden, schoolleider te blijven of juist te vertrekken?

Lees verder

Loopbaanmonitor Onderwijs 2017 – 2022

In opdracht van het ministerie van OCW voeren CentERdata en MOOZ Onderzoek de Loopbaanmonitor Onderwijs uit. Doel is om een goed beeld te krijgen van de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde leraren en van de begeleiding van starters op de werkplek (inductie). Daarnaast worden de beginnende zij-instromers in het mbo in beeld gebracht. 

Lees verder

Interne mobiliteit in het hbo

MOOZ heeft in opdracht van Zestor onderzoek gedaan naar de mobiliteit en wendbaarheid van medewerkers in het hbo. Hierbij stonden de wensen van werknemers en de belemmeringen die ze ervaren centraal.

Lees verder