MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

Evaluatie subsidieregeling Korte scholingstrajecten vo

Er zijn verschillende routes om een bevoegdheid voor het vo te halen dan wel een bestaande bevoegdheid uit te breiden. Eén van die routes, naast de reguliere lerarenopleidingen, is de route van de korte scholingstrajecten. Sinds 1 september 2017 is de Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo (KST) in werking getreden. Met deze regeling wordt getracht personen die al lesgeven in het vo maar hiervoor niet de juiste bevoegdheid hebben, maar ook personen van buiten het vo, te stimuleren om een kort scholingstraject te volgen. Eind 2023 liep de huidige regeling af. In opdracht van het ministerie van OCW heeft MOOZ de evaluatie van de subsidieregeling KST uitgevoerd.

De onderzoeksopzet had drie elementen: (1) analyse van subsidiedata, (2) online bevraging via enquêtes en (3) focusgroep. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat drie kwart van de gestartte trajecten heeft geresulteerd in een getuigschrift: 2.100 zijn er afgegeven in de periode 2017 tot en met 2022. Over het geheel genomen heeft de subsidie een rol gespeeld in de keuze om een scholingstraject te volgen. Daarnaast zijn aanvragers tevreden met de hoogte van de subsidie. De groep van buiten het onderwijs is hierover wel minder tevreden dan die uit het onderwijs. Zeer waarschijnlijk komt dit doordat zij de extra kosten (voor zowel het resterende scholingsbedrag als andere bijkomende studiegerelateerde kosten) zelf moeten betalen. Over de regeling is de meerderheid van de aanvragers positief tot zeer positief. En ook schoolleiders geven aan dat zij de leraren bij hen op school die voor subsidie in aanmerking komen, zouden stimuleren ervan gebruik te maken.

Contact: Joyce Bendig (06 24656253) en Froukje Wartenbergh (06 40810579)