MOOZ: Onderzoek in dienst van de praktijk

Evaluatie Wet veiligheid op school

Sinds augustus 2015 is de wet Veiligheid op school in werking getreden waarin de zorgplicht van de school centraal staat. In opdracht van het ministerie van OCW hebben MOOZ en Ecorys een evaluatie uitgevoerd van deze wet. Daarnaast is in het onderzoek nagegaan in hoeverre de borging van de sociale veiligheid van onderwijspersoneel geregeld is en of jaarlijkse monitoring van de veiligheid van het personeel opgenomen moet worden in de Wet.

Uit het onderzoek blijkt dat de wet Veiligheid op school ervoor heeft gezorgd dat veiligheid bij álle scholen op het netvlies is komen te staan. Vrijwel alle scholen hebben veiligheidsbeleid geformuleerd. Sommige scholen zijn nog wel zoekende naar de vertaling naar de praktijk: beleid dat er is, voldoet aan de gestelde eisen, vragenlijsten worden doorgaans (maar nog niet overal) jaarlijks afgenomen (en door de meerderheid van scholen eveneens doorgegeven aan de onderwijsinspectie), aanspreekpunten zijn aangewezen, maar een echte cultuuromslag lukt niet overal. Het percentage leerlingen dat zich (zeer) veilig voelt op school was ook voor de invoering van de wet al relatief hoog en blijft nagenoeg stabiel in de jaren na de invoering. Voor onderwijspersoneel zijn de zaken rondom hun veiligheid geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet (en bijbehorende arbocatalogi) en de cao’s in po en vo. Veel van wat in de wet Veiligheid op school voor leerlingen is vastgelegd, is daarin voor onderwijspersoneel geregeld, met uitzondering van het verplicht jaarlijks monitoren van de veiligheidsbeleving. Personeel zelf geeft aan in de meeste gevallen niet te weten wat er precies voor hen is geregeld. 

Het eindrapport met aanbevelingen is op 11 november 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Contact: Froukje Wartenbergh (06 40810579) en Joyce Bendig (06 24656253)